Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11

Dǫ kǫ̀godeè Babel gà yayıhòłèe gogehtsı̨

1Ekìıyeè k'e dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ yatı ı̨łè zǫ t'à gogede ı̨lè, eyıt'à dǫ hazǫǫ̀ ełegıìkw'o ı̨lè. 2Dǫ sa kàɂàa ts'ǫnèe k'ehogehde ekò dèè wek'e shìh gǫ̀hłı̨-le k'e nègı̨ı̨de. Ekǫ nàgedè agejà.

3Ełets'ǫ̀ hagedı, “Ehtł'è kwe lade gha kwe-satsǫ̀ yìı hòtł'ò et'è ats'ııle,” gedı. Kwe tàet'aa t'à aget'ı̨-le, hanìkò kwe whet'ee t'à aget'ı̨. Eyıts'ǫ kwedzeè t'à kwe ełexıìht'eè agehɂı̨ t'à t'asìı gehtsı̨. 4Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ ełets'ǫ̀ hagedı, “Edegha kǫ̀godeè gots'ıhtsı̨, eyıts'ǫ yayıhòłèe yat'a xèedìı gots'ıhtsı̨. Hanì-ı̨dè goızì nechàa edegha ts'ehtsı̨ ha, eyıts'ǫ hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ ehkèts'edè ha-le,” gedı.

5Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo gots'ǫ̀ ı̨zhıì ajà, kǫ̀godeè gogehtsı̨ı̨ sìı ghàı̨dà, eyıts'ǫ yayıhòłèe sı ghàı̨dà. 6Gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ ı̨łè xàɂaa agı̨ı̨t'e xè hazǫǫ̀ yatı ı̨łè zǫ t'à gogede. Eyı hanì eghàlageeda ha dìì-le nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı gıgha dìì gǫ̀hłı̨ ha nıìle. 7Gıts'ǫ̀ ats'ııde, gıyatıì eładı̨ı̨ xàɂaa ats'ııle, hanì-ı̨dè ełegıìkw'o ha-le,” hadı.

8Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo sìı dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ ehkègı̨ı̨deè agǫ̀ǫ̀là, eyıt'à eyı kǫ̀godeè ghǫ nagı̨ı̨t'e-le. 9Gots'ǫ̀ K'àowo dǫ gıyatıì eładı̨ı̨ xàɂaa ayį̀į̀là t'à eyı kǫ̀godeè sìı Babel gòyeh ajà. Ekǫ gots'ǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ ehkègı̨ı̨deè agǫ̀ǫ̀là.

Shem wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ Abram gots'ǫ̀

10Dıı sìı Shem wegodıì hǫt'e:

Tı dèè goteètł'ı gots'ǫ nàke xo k'ehǫǫwo eyıts'ǫ Shem ı̨łèakw'eènǫ weghoò ekò weza Arfakad wegǫ̀hłı̨. 11Weza Arfakad wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Shem sı̨làekw'eènǫ (500) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

12Arfakad taènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (35) weghoò ekò weza Shelah wegǫ̀hłı̨. 13Weza Shelah wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Arfakad dı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-taı (403) xo ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

14Shelah taènǫ weghoò ekò weza Eber wegǫ̀hłı̨. 15Weza Eber wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Shelah dı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-taı (403) xo ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

16Eber taènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ (34) weghoò ekò weza Peleg wegǫ̀hłı̨. 17Wezaa Peleg wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Eber dı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-taènǫ (430) xo ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

18Peleg taènǫ weghoò ekò weza Reyu wegǫ̀hłı̨. 19Weza Reyu wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Peleg nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ (209) xo ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

20Reyu taènǫ-daats'ǫ̀-nàke (32) weghoò ekò weza Serug wegǫ̀hłı̨. 21Weza Serug wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Reyu nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (207) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

22Serug taènǫ weghoò ekò weza Nahor wegǫ̀hłı̨. 23Wezaa Nahor wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Serug nàkeakw'eènǫ (200) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

24Nahor naènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ (29) weghoò ekò wezaa Terah wegǫ̀hłı̨. 25Wezaa Terah wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Nahor ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ (119) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

26Terah łǫ̀hdı̨ènǫ weghoò tł'axǫǫ̀ weza taı gòı̨lè; Abram, Nahor eyıts'ǫ Haran gıgǫ̀hłı̨.

27Dıı sìı Terah wegodıì hǫt'e:

Terah weza taı gǫ̀hłı̨, Abram, Nahor eyıts'ǫ Haran gìyeh. Haran ededı̨ sìı Lot wetà hǫt'e. 28Haran wetà Terah ı̨łaà eda et'ıì Haran kǫ̀godeè Ur gòyeh ełaı̨wo. Ekǫ Kaldea got'ı̨į̀ gınèk'e wegǫ̀hłı̨ ı̨lè. 29Abram eyıts'ǫ Nahor į̀łah hoget'ı̨ ı̨lè. Abram wets'èkeè Sarayı wìyeh, eyıts'ǫ Nahor wets'èkeè Mılkah wìyeh. Eyı ts'èko sìı Haran wetì hǫt'e. Haran sìı Mılkah eyıts'ǫ Iskah gıtà hǫt'e. 30Sarayı chekoa wets'ǫ ha dìì t'à weza gǫ̀hłı̨-le.

31Terah edeza Abram, eyıts'ǫ edekwı Lot (Haran weza) eyıts'ǫ weza ts'èkeè Sarayı edexè goòwa. Kanan nèk'e ts'ǫ̀ agede ha gı̨ı̨wǫ t'à Kaldea got'ı̨į̀ gınèk'e kǫ̀godeè Ur gòyeh gots'ǫǫ̀ xàgeède. Hanìkò kǫ̀godeè Haran gòyeh ts'ǫ̀ nègı̨ı̨de ekò ekǫ nàgedè agejà.

32Terah nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (205) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ kǫ̀godeè Haran ekǫ ełaı̨wo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index