Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:4

4Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ ełets'ǫ̀ hagedı, “Edegha kǫ̀godeè gots'ıhtsı̨, eyıts'ǫ yayıhòłèe yat'a xèedìı gots'ıhtsı̨. Hanì-ı̨dè goızì nechàa edegha ts'ehtsı̨ ha, eyıts'ǫ hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ ehkèts'edè ha-le,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index