Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:10

Abram Egypt nèk'e ts'ǫ̀ ajà

10Ekìıyeè k'e Kanan nèk'e sıì bò whìle agòjà t'à Abram Egypt nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ whaà-lea ts'ǫ̀ nàı̨dè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index