Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:2

2Nı̨ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ ı̨łè xàgeèɂaa deè gı̨ı̨lı̨į̀ agehłe ha,

eyıts'ǫ nexè sìghà hòɂǫǫ̀ ahłe ha.

Nıızì nechà ahłe ha

eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ gıxè sìghà hòɂǫ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index