Search form

Dànì Kèhoį̀wo 13:11

11Lot sa kàɂàa ts'ǫnèe Jordan deh nıɂàa gà dèè hazǫǫ̀ edegha yį̀į̀hchì t'à ekǫ ts'ǫ̀ ajà. Eyıt'à Lot eyıts'ǫ Abram į̀łak'aà agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index