Search form

Dànì Kèhoį̀wo 13:16

16Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dèè k'e ehtł'è lageètłǫ agehłe ha. Ehtł'è gıhtà ha dìì-le nı̨dè nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sı gogıhtà ha dìì-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index