Search form

Dànì Kèhoį̀wo 13:7

7Eyıt'à Abram wets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀, eyıts'ǫ Lot wets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ ełeghǫgeet'ı̨į̀ agejà. Ekò k'e Kanan got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Perız got'ı̨į̀ eyı nèk'e nàgedè ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index