Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:15

15Eyı toò Abram dǫ hazǫǫ̀ łats'ıgǫǫwa gà k'àowocho dı̨ ts'ǫ̀ łegıagǫ t'à ekòet'ıì goghǫ geèhnǫ. Kǫ̀ta Damaskus gòyeh wete ts'ǫ̀ kǫ̀ta Hobah gòyeh ts'ǫ̀ nagodegeèzhì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index