Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15

Nǫ̀htsı̨ Abram xè nàowo nàtsoo whehtsı̨

1Eyı hagòjà tł'axǫǫ̀ Abram wenazhıı xègoèht'į̀ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Abram, dı̨ı̨jı̨-le. Nexoehdı ha, eyıts'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ łǫ neghàehłe ha,” gots'ǫ̀ K'àowo yèhdı.

2Hanìkò Abram hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨, chekoa sets'ǫ-le t'à ayìı seghàneeɂǫ lì? T'asìı hazǫǫ̀ sets'ǫ sìı Damaskus got'ı̨į̀ Elıyezer weghaelı̨į̀ ade ha hǫt'e,” hadı. 3Eyıts'ǫ Abram hadı, “Chekoa seghàneela nıìle t'à secheekeèdeè t'asìı hazǫǫ̀ sets'ǫ sìı weghaelı̨į̀ ade ha,” Abram hadı.

4Gots'ǫ̀ K'àowo Abram ghàyatıı̨ɂǫ, hayèhdı, “T'asìı hazǫǫ̀ nets'ǫ sìı eyı dǫ wets'ǫ̀ ade ha nıìle, hanìkò xàè nezhį̀į̀ gots'ǫ neza gǫ̀hłı̨ ha sìı t'asìı hazǫǫ̀ weghaelı̨į̀ ade ha,” yèhdı. 5Nǫ̀htsı̨ Abram mǫ̀ht'a nàwo ayı̨į̀là, yets'ǫ̀ hadı, “Įdòo yat'a k'eı̨t'į̀. Negha dìì-le nı̨dè whǫ̀ hazǫǫ̀ ı̨htà,” yèhdı. Eyı tł'axǫǫ̀ hadı, “Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hageètłǫǫ̀ agede ha,” yèhdı.

6Abram, gots'ǫ̀ K'àowo yegha ehkw'ı-adı ts'ıhɂǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Abram dǫ ehkw'ı edaa gha wııtà ayį̀į̀là.

7Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ̀ K'àowo aht'e. Dıı dèè neghaelı̨ ha dehwhǫ t'à Kaldea got'ı̨į̀ gıkǫ̀ta Ur gots'ǫǫ̀ xàneèhtı̨ hǫt'e,” yèhdı.

8Hanìkò Abram hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨, dıı dèè seghaelı̨ ha nı̨ı̨dıı sìı ayìı ghàà wek'èehsǫ ha?” hadı.

9Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hayèhdı, “Ejıe dets'è, ejıetsoa, sahzǫǫ̀ werezhıì sets'ǫ̀-ı̨wa. Eyı tıts'aàdìı hazǫǫ̀ taı gıghoò ha hǫt'e. Eyı wexè k'àba ı̨łè eyıts'ǫ k'àbazaa ı̨łè sets'ǫ̀-ı̨wa,” yèhdı.

10Abram eyı hazǫǫ̀ yets'ǫ̀ nèyı̨ı̨wa. Tıts'aàdìı hazǫǫ̀ tanı ts'ǫ̀ tàyı̨ı̨hwho gà tıts'aàdìı wekwǫ̀ ełeghǫhk'è nèyı̨ı̨wa. Hanìkò k'àba eyıts'ǫ k'àbazaa sìı tàyı̨ı̨hwho-le. 11Det'ǫcho lanıı tıts'aàdìıkwǫ̀ k'e hodàgı̨ı̨de hanìkò Abram nagodeèzhì.

12Sa nàdaaɂa ekìıyeè k'e Abram sıì be nàtsoo wexèhdı. Wexè togoòtł'ò xè hoejı̨į̀ lagòjà. 13Gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ hadıì hǫt'e, “Hotıì dıı wek'èı̨zǫ: nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı xàè gınèè nıìle k'e xàhtǫ lagı̨ı̨t'e ha. Dı̨akw'eènǫ (400) xo ts'ǫ̀ la nàtsoo t'à dagogį̀ı̨hɂa ha. 14Hanìkò eyı dǫ dagogį̀ı̨hɂaa sìı nàgeehkwa ha, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè t'asìı łǫ xè xàgeedè ha. 15Hanìkò nı̨ sìı neɂǫhdaà ełaı̨dèe sìı ts'èwhı̨į̀ gıts'ǫ̀ anede ha. Whaà ı̨da tł'axǫǫ̀ nekw'ǫǫ̀ nìtį̀ ha. 16Dı̨akw'eènǫ (400) xo tł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ jǫ ts'ǫ̀ anagede ha. Ekìıyeè k'e nı̨dè Amor got'ı̨į̀ weɂǫ̀ǫ̀ whìle ts'ǫ̀ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ha, eyıt'à nàgeehkwa ha,” gots'ǫ̀ K'àowo Abram ts'ǫ hadı.

17Sa nàı̨ɂǫ xè to agòjà ekò kwetǫ weyìı kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ xè weyìı ło deekw'e eyıts'ǫ dechı̨ welǫ dèk'ǫ̀ǫ wègoèht'į̀. Eyı tıts'aàdìıkwǫ̀ tàet'aa ełegà whelaa sìı wege tanı ts'ǫ̀ ajà. 18Ekò k'e gots'ǫ̀ K'àowo Abram xè nàowo nàtsoo whehtsı̨, hayèhdı, “Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nıwà-le deh nıɂàa gots'ǫ, yeè dehcho Yufrates wìyeh ts'ǫ̀ dèè haı̨hcho nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıghàehɂǫ hǫt'e. 19-21Ken got'ı̨į̀, Kenız got'ı̨į̀, Kadmon got'ı̨į̀, Het got'ı̨į̀, Perız got'ı̨į̀, Refayım got'ı̨į̀, Amor got'ı̨į̀, Kanan got'ı̨į̀, Gırgash got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Jebus got'ı̨į̀ gınèè hazǫǫ̀ naxıghàehła hǫt'e,” gots'ǫ̀ K'àowo Abram ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index