Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:18

18Ekò k'e gots'ǫ̀ K'àowo Abram xè nàowo nàtsoo whehtsı̨, hayèhdı, “Egypt nèk'e ts'ǫ̀ nıwà-le deh nıɂàa gots'ǫ, yeè dehcho Yufrates wìyeh ts'ǫ̀ dèè haı̨hcho nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıghàehɂǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index