Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16

Hagar eyıts'ǫ weza Ishmael

1Abram wets'èkeè Sarayı wezaa gòı̨lè-le, hanìkò ts'èko yegha eghàlaedaa elı̨ı̨ sìı Hagar wìyeh. Eyı ts'èko sìı Egypt got'ı̨į̀ gots'ǫ hǫt'e. 2Eyıt'à Sarayı Abram ts'ǫ̀ hadı, “Gots'ǫ̀ K'àowo chekoa seghàı̨la-le t'à ts'èko segha eghàlaedaa sìı wet'àı̨tè, edahxǫ wets'ıhɂǫ̀ chekoa sets'ǫ welì,” hadı.

Abram edets'èkeè k'èhoı̨ɂǫ. 3Abram hoònǫ xo Kanan nèk'e nàı̨dè tł'axǫǫ̀ wets'èkeè Sarayı ts'èko yegha eghàlaedaa sìı wedǫǫ̀ wets'èkeè elı̨ ha ededǫǫ̀ ghàyı̨ı̨htı̨. 4Eyıt'à Abram Hagar t'àı̨tè t'à eyı ts'èko hotıeda-le ajà.

Hotıeda-le edek'èhoèhzà t'à Sarayı nèlı̨-le ajà. 5Eyıt'à Sarayı ededǫǫ̀ Abram ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ net'àat'à daehɂa hǫt'e. Ts'èko segha eghàlaedaa neghàehtı̨ı̨ sìı hotıeda-le edek'èhoèhzà t'à senèèlı̨-le. Gots'ǫ̀ K'àowo segha nesınìyawehtı,” yèhdı.

6Abram yets'ǫ̀ hadı, “Ts'èko negha eghàlaedaa sìı nı̨ wets'ǫ̀ k'àı̨wo hǫt'e. Dàwı̨ı̨le ha newǫǫ sìı hawı̨ı̨le,” yèhdı. Eyıt'à Sarayı Hagar tsį̀ı̨hɂa t'à eyı ts'èko yech'à kwı̨èhsa.

7Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ ekìı-ka nèk'e tı-xàewìı gà yegòhɂǫ. Eyı dèè goyìı tı-xàewìı sìı kǫ̀ta Shur gòyeh ts'ǫ̀ tı̨lı nıɂàa gà hǫt'e. 8Yak'eet'ı̨į̀ yets'ǫ̀ hadı, “Hagar, Sarayı wegha eghàlaı̨daa anet'ee sìı edı̨į̀ gots'ǫ anet'ı̨? Eyıts'ǫ edı̨į̀ ts'ǫ̀ anet'ı̨?” yèhdı.

Hagar yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ k'àowo Sarayı wech'à kwı̨èhsa,” hadı.

9Yak'eet'ı̨į̀ yets'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ̀ k'àowo wets'ǫ̀ anaąde, eyıts'ǫ wek'èanet'e,” yèhdı. 10Eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ hayèhdı, “Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ geet'è agehłe ha. Sıì gı̨ı̨tłǫ t'à dǫ wı̨ı̨zìı gogıhtà ha nıìle,” yèhdı.

11Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ yets'ǫ̀ hanaedı, “Dıì chekoa nets'ǫ sìı dǫzhìa nìı̨htè ha. Dànì nexè hoìla hòɂǫǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo yek'èezǫ t'à, Ishmael wìyeh awı̨ı̨le ha. 12Dǫ wekwì nàtsoo elı̨ ha. Dǫ hazǫǫ̀ k'èch'a eda ha, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gık'èch'a geeda ha. Eyıts'ǫ edèot'ı̨ hazǫǫ̀ gok'èch'a k'ehoɂa ha,” yak'eet'ı̨į̀ yèhdı.

13Gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ goı̨dee sìı Hagar yıızì whehtsı̨, hadı, “Nı̨, Nǫ̀htsı̨ seghàedaa anet'e, Seghàedaa elı̨ı̨ sìı dıì weehɂı̨,” hadı. 14Eyı ts'ıhɂǫ̀ eyı tık'è gòɂǫǫ sìı Ber-Lahaı-Roı wìyeh hǫt'e. Įłaà ekǫ gòɂǫ hǫt'e, kǫ̀ta Kadesh eyıts'ǫ kǫ̀ta Bered wege gòɂǫ hǫt'e. 15Eyıt'à Hagar Abram gha chekoa nìı̨htı̨. Abram eyı ts'èko chekoa nìı̨htı̨ı̨ sìı Ishmael wìyeh ayį̀į̀là. 16Abram ek'èdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı (86) weghoò ekò Hagar wezaa Ishmael wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index