Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:10

10Eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ hayèhdı, “Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ geet'è agehłe ha. Sıì gı̨ı̨tłǫ t'à dǫ wı̨ı̨zìı gogıhtà ha nıìle,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index