Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:11

11Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ yets'ǫ̀ hanaedı, “Dıì chekoa nets'ǫ sìı dǫzhìa nìı̨htè ha. Dànì nexè hoìla hòɂǫǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo yek'èezǫ t'à, Ishmael wìyeh awı̨ı̨le ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index