Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:2

2Eyıt'à Sarayı Abram ts'ǫ̀ hadı, “Gots'ǫ̀ K'àowo chekoa seghàı̨la-le t'à ts'èko segha eghàlaedaa sìı wet'àı̨tè, edahxǫ wets'ıhɂǫ̀ chekoa sets'ǫ welì,” hadı.

Abram edets'èkeè k'èhoı̨ɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index