Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:8

8Yak'eet'ı̨į̀ yets'ǫ̀ hadı, “Hagar, Sarayı wegha eghàlaı̨daa anet'ee sìı edı̨į̀ gots'ǫ anet'ı̨? Eyıts'ǫ edı̨į̀ ts'ǫ̀ anet'ı̨?” yèhdı.

Hagar yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ k'àowo Sarayı wech'à kwı̨èhsa,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index