Search form

Dànì Kèhoį̀wo 16:9

9Yak'eet'ı̨į̀ yets'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ̀ k'àowo wets'ǫ̀ anaąde, eyıts'ǫ wek'èanet'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index