Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17

Dǫzhìı gıkwǫ̀ nàt'à gha nàowo

1Abram łǫǫ̀tǫènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ weghoò ekò gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le aht'e. Senadąą̀ hotıì ehkw'ı ı̨da. 2Nexè nàowo nàtsoo whıhtsı̨ı̨ sìı wek'ę̀ę̀ agodeè ahłe ha: Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ gǫ̀hłı̨į̀ ahłe ha,” gots'ǫ̀ K'àowo yèhdı.

3Abram yets'ǫ̀ ı̨zhıì nàgòı̨hgè. Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, 4“Sı̨ sìı dıı nàowo nàtsoo nexè whıhtsı̨ hǫt'e: Dǫ xàgeèɂaa łǫ gıcho nelı̨ ha. 5Jǫ gots'ǫ ı̨daà Abram nìyeh ha-le; dǫ xàgeèɂaa łǫ gıcho nelı̨ ha t'à Abraham nìyeh ha. 6Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ gǫ̀hłı̨į̀ ahłe ha. Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ xàgeèɂaa łǫǫ̀ agode ha, eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ k'àowocho łǫ gǫ̀hłı̨ ha. 7Nexè nàowo nàtsoo whıhtsı̨ı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫǫ̀ ahłe ha, eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıxè wheɂǫ ha, eyıts'ǫ gıza xè wheɂǫǫ̀ ahłe ha. Nenǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha, eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sı Gınǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha. 8Dıì Kanan nèk'e xàhtǫ lanì wek'e nàądè kò dıı dèè hazǫǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ neghaelı̨į̀ ahłe ha. Eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı dèè gıghaelı̨į̀ ahłe ha, eyıts'ǫ Sı̨ Gınǫ̀htsı̨ ehłı̨ ha,” yèhdı.

9Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Abraham ts'ǫ̀ hadı, “Nàowo nàtsoo nexè whıhtsı̨ı̨ sìı wek'ę̀ę̀ ı̨da ha, eyıts'ǫ ı̨daà netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ ełek'èdaà gıadèe sìı gık'ę̀ę̀ eda ha hǫt'e. 10Nàowo nàtsoo nı̨ nexè eyıts'ǫ netł'axǫǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıxè whehtsı̨ı̨ sìı dıı hanì wek'èaht'e ha: Naxıta dǫzhìı hazǫǫ̀ gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. 11Naxı̨ hazǫǫ̀ nekwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. Eyı weghàà nàowo nàtsoo ełexè wììtsı̨ı̨ wek'èhoedzǫ ha. 12Įdaà nèhòǫɂà nı̨dè naxıta dǫzhìı hazǫǫ̀ gıgǫ̀hłı̨ gots'ǫ ek'èdı̨ dzęę̀ k'e gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. Dǫzhìı naxıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ nıìle kò naxıta gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı ededı̨ sı gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa gots'ǫ dǫ nàahdìı sìı ededı̨ sı gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. 13Dǫza naxıta gıgǫ̀hłı̨, hanì-le-ı̨dè sǫǫ̀mba t'à dǫzhìı nàahdìı sìı, hazǫǫ̀ gıkwǫ̀ nàt'à ha hǫt'e. Naxıkwǫ̀ nàt'à weghàà naxıxè nàowo nàtsoo whıhtsı̨ı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫ ha hǫt'e. 14Naxıta dǫzhìı wekwǫ̀ nàt'à-le nı̨dè naxıts'ǫǫ̀ xàweeɂà ha, naxıgha nàowo nàtsoo whıhtsı̨ı̨ sìı k'èı̨t'e-le t'à,” yèhdı.

15Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Abraham ts'ǫ̀ hadı, “Ekò Sarayı nets'èkeè elı̨ı̨ sìı Sarayı wį̀ı̨dı ha-le, Sarah wìyeh ha. 16Wexè sìghà hòɂǫǫ̀ ahłe ha. Ededı̨ nezaa nìhtè ahłe ha hǫt'e. Dǫ xàɂaa łǫ gha gomǫ elı̨į̀ awehłe ha, wets'ıhɂǫ̀ k'àowocho łǫ gǫ̀hłı̨ ha, hanì wexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha,” Nǫ̀htsı̨ Abraham ts'ǫ̀ hadı.

17Abraham Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ dèè k'e nàgòı̨hgè, hanìkò wegha enıìyah t'à edets'ǫ̀ nàɂedlò, hanıwǫ, “Dǫ ı̨łèakw'eènǫ weghoò sìı dàht'e wezaa gǫ̀hłı̨ nǫǫ̀? Eyıts'ǫ Sarah łǫǫ̀tǫènǫ (90) weghoò elı̨ı̨ sìı chekoa nìhtè ha nì?” edets'ǫ̀ hanıwǫ t'à wegha sììdì lanì. 18Eyıt'à Abraham Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ hadı, “Seza Ishmael ededı̨ wexè nàowo wheęhtsı̨-ı̨dè dehwhǫ!” hadı.

19Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, hanìkò nets'èkeè Sarah nezaa nìhtè ha, Isaac wìyeh awı̨ı̨le ha. Ededı̨ wexè nàowo nàtsoo ehtsı̨ ha, eyıts'ǫ wetł'axǫǫ̀ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ gıxè senàowoò k'ę̀ę̀ eghàlaehda ha. 20Ishmael weghǫ dàı̨dıı sìı neèhkw'ǫ hǫt'e. Ededı̨ sı wexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha. Wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıtłǫǫ̀ agehłe ha. K'àowocho hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke sìı gha gocho elı̨ ha. Wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ dǫdeè gı̨ı̨lı̨ ha. 21Hanìkò Isaac ededı̨ wexè senàowoò nàtsoo wheɂǫ ha. Nezaa elı̨ ha, nets'èkeè Sarah ts'ǫ wegǫ̀hłı̨ ha. Dıı hagǫ̀ht'e ı̨dae-xo nı̨dè wegǫ̀hłı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ hayèhdı. 22Abraham ts'ǫ̀ goı̨de tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫǫ̀ anajà.

23Eyı dzęę̀ k'e-t'ıì Abraham edeza Ishmael eyıts'ǫ wecheekeè dǫzhìı hazǫǫ̀ gıza, dǫ nàgoèhdìı sìı gots'ǫ dǫzhìı hazǫǫ̀ eyıts'ǫ dǫzhìı hazǫǫ̀ wexè agı̨ı̨t'ee sìı Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'ę̀ę̀ gıkwǫ̀ nàat'aà agǫ̀ǫ̀là. 24Abraham łǫǫ̀tǫènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ (99) weghoò ekò wekwǫ̀ nàat'a ı̨lè. 25Eyıts'ǫ weza Ishmael hoònǫ-daats'ǫ̀-taı weghoò ekò wekwǫ̀ nàat'a ı̨lè. 26Abraham eyıts'ǫ weza Ishmael į̀łak'aà eyı dzęę̀ k'e-t'ıì gıkwǫ̀ nàat'a ı̨lè. 27Eyıts'ǫ dǫzhìı hazǫǫ̀ Abraham xè agı̨ı̨t'ee sìı gıkwǫ̀ nàat'a. Dǫzhìı wecheekeè gıza eyıts'ǫ dǫ eyıì-le gots'ǫ dǫ nàgoèhdìı sìı hazǫǫ̀ Abraham xè gıkwǫ̀ nàat'a.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index