Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:17

17Abraham Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ dèè k'e nàgòı̨hgè, hanìkò wegha enıìyah t'à edets'ǫ̀ nàɂedlò, hanıwǫ, “Dǫ ı̨łèakw'eènǫ weghoò sìı dàht'e wezaa gǫ̀hłı̨ nǫǫ̀? Eyıts'ǫ Sarah łǫǫ̀tǫènǫ (90) weghoò elı̨ı̨ sìı chekoa nìhtè ha nì?” edets'ǫ̀ hanıwǫ t'à wegha sììdì lanì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index