Search form

Dànì Kèhoį̀wo 17:26

26Abraham eyıts'ǫ weza Ishmael į̀łak'aà eyı dzęę̀ k'e-t'ıì gıkwǫ̀ nàat'a ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index