Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:1

Xàhtǫ taı Abraham ts'àgede

1Amor got'ı̨į̀ Mamer wets'ǫ ts'ı nechàa nàwheɂaa ts'ǫ̀ nıwà-le, gots'ǫ̀ K'àowo Abraham ts'ǫ̀ wègoèht'į̀. Dzętanı edı ekìıyeè k'e Abraham edenı̨hbàa gà tı̨ı̨dà wheda ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index