Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:11

11Abraham eyıts'ǫ Sarah hòt'a ǫhdah gehłè xè gıghoò łǫǫ̀ ajà. Sarah ts'èko ǫhdaà whelı̨ t'à bebìa nìhtè-le ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index