Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:19

19Sı̨ wììhchì hǫt'e. Edeza eyıts'ǫ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ wetł'axǫǫ̀ geeda ha sìı senàowoò k'ègedì gha hoghàgoehtǫ ha t'à wììhchì hǫt'e. Ayìı ehkw'ıı sìı ghàlageeda ha, hanì-ı̨dè dànì Abraham xè yatı whıhtsı̨ı̨ sìı wek'ę̀ę̀ hòɂǫǫ̀ agohłe ha,” gots'ǫ̀ K'àowo hanıwǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index