Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:21

21Eyıt'à ekǫ gıts'àhtła ha. Ayìı dàgı̨ı̨laa sìı asį̀į̀ sìdìı t'à agedıı sìı wegòhɂà ha. Hanì-ı̨dè gıgodıì k'èehsǫ ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index