Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:24

24Ekò dǫ sı̨laènǫ ehkw'ı geedaa eyı nàgedè nı̨dè ı̨łaà gıxè kǫ̀godeè whìle anele ha nì? Hanì-le-ı̨dè eyı dǫ sı̨laènǫ ehkw'ı geedaa eyı nàgedè ts'ıhɂǫ̀ eyı kǫ̀godeè t'asagoı̨le ha-le nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index