Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:25

25Hanì kǫ̀godeè wedıhoı̨htsı̨ ha honàedı nıìle. Dǫ ehkw'ı geedaa sìı dǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa xè ełaàgį̀ı̨hde ha dìì. Dǫ ehkw'ı geedaa eyıts'ǫ dǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa ełèht'eè gıghàlaı̨da ha dìì hǫt'e. Hanì ha honàedı nıìle. Dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ yesınìyahtıı elı̨ı̨ sìı ehkw'ı eghàlaeda ha nıìle nì?” Abraham yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index