Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:28

28K'achı̨ t'asìı neehkè ha. Sı̨laènǫ k'aɂį̀ dǫ ehkw'ı geedaa eyı nàgedè nı̨dè kǫ̀godeè ayìı dàgı̨ı̨le ha? Dǫ sı̨làı dek'aɂį̀ nı̨dè eyı kǫ̀godeè ı̨łaà wedıhǫhtsı̨ ha nì?” yèhdı.

Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo hayèhdı, “Dǫ dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (45) ehkw'ı geedaa gǫ̀hłı̨ nı̨dè eyı kǫ̀godeè t'asahłe ha-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index