Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:5

5Jǫ naxıcheekeè ts'ǫ̀ nìahde t'à t'asìa naxıwàhodı. Segà łatsaa nahoahzì gà naahdè nǫǫ̀,” Abraham gòhdı.

“Hęɂę, dàı̨dıı sìı hanele,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index