Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:7

7Eyı tł'axǫǫ̀ ejıe k'èhodìı ts'ǫ̀ tı̨mǫèhza gà ejıezaa łek'à xè wekwǫ̀ dezhì-lea nıwǫǫ sìı yį̀į̀hchì gà edecheekeè ghàyeèchì. Wecheekeè ı̨whąą̀ yetaı̨t'a gà yegha yèht'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index