Search form

Dànì Kèhoį̀wo 18:8

8Eyı tł'axǫǫ̀ ejıet'ò det'oo eyıts'ǫ ejıezaakwǫ̀ whet'ee gogà nèyı̨ı̨hgè. Eyı dǫ taı shègıazhe ts'ǫ̀ Abraham gogà ts'ı zhıı nàwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index