Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:1

Kǫ̀godeè Sodom eyıts'ǫ Gomorah wedıhòłı̨

1Xèhts'ǫ̀ agòjà ekò yak'eet'ı̨į̀ nàke kǫ̀godeè Sodom nègı̨ı̨de. Ekìıyeè k'e Lot kǫ̀ta goyagoòɂàa k'è wheda ı̨lè. Goaɂı̨ ts'ǫ̀et'ıì nììtła gà gots'ǫ̀ èhtła, wenì dèe xèedìı ts'ǫ̀ gots'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index