Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:15

15Èhkǫ agodaade ekò yak'eet'ı̨į̀ Lot ts'ǫ̀ hagedı, “Nets'èkeè eyıts'ǫ netì jǫ geèhkw'ee sìı ı̨whąą̀ xàgı̨ı̨wa. Haahjà-le-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ kǫ̀godeè nàgòı̨hkwa nı̨dè naxı̨ sı ełaahde ha hǫt'e,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index