Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:17

17Xàgogeèwa ts'ǫ̀et'ıì eyı dǫ ı̨łè hagòhdı, “Jǫ gots'ǫǫ̀ kwı̨ahdè, edaxàahdè! Ek'èt'à k'eaht'į̀-le eyıts'ǫ dèè goı̨tłoa k'e nìahdè-le! Yeè shìh ta ts'ǫ̀ kwı̨ahdè, hanì-le-ı̨dè ełaahde ha!” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index