Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:19

19Sedanıahwho eyıts'ǫ sets'ǫ̀ naxıdzeè sıì eteèɂı̨ t'à edaxàseahtı̨ hǫt'e. Dıı hoìla agode ha sìı wech'à yeè shìh ts'ǫ̀ kwı̨ehsa ha dìì, wet'à ełaehwhı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index