Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:32

32Eyıt'à gotà jìetì yeedeè awets'ııle gà wet'à ts'ııtè, hanì-ı̨dè gotà wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gǫ̀hłı̨į̀ ats'ele ha,” ededè ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index