Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:33

33Eyıt'à eyı toò edetà jìetì-èhdeè agį̀į̀là gà goba edetà t'à dètı̨. Wetà wetì dàht'e yet'àı̨tè eyıts'ǫ dàht'e nıìtłaa sìı yek'èhoezǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index