Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:34

34Ek'èdaedzęę̀ k'e goba ededè ts'ǫ̀ hadı, “Įxę̀ę to setà t'à ıhtè ı̨lè. Dıı toò k'achı̨ jìetì łǫ edǫǫ̀ awets'ııle gà, nı̨ wet'àı̨tè, hanì-ı̨dè gotà wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gǫ̀hłı̨į̀ ats'ele ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index