Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:38

38Godè ededı̨ sı dǫzhìa nìı̨htı̨, Ben-Amı wìyeh ayį̀į̀là. Dıı dzęę̀ k'e Amon got'ı̨į̀ geedaa sìı gocho elı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index