Search form

Dànì Kèhoį̀wo 19:8

8Setì nàke dǫzhìı wı̨ı̨zìı t'à gı̨ı̨tè whìle sexè nàgedè. Naxıts'ǫ̀ xàgııhwha, dànì gıts'ǫ̀ eghàlaahda ha dahwhǫ k'ę̀ę̀ hagıahłe. Hanìkò dıı dǫ sekǫ̀ ts'èwhı̨į̀ geetè ha segà nègı̨ı̨de t'à t'asagıahłe-le,” gòhdıì goghǫnàdaetì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index