Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:20

20Eyıt'à eyı dǫ sìı tıts'aàdìı wek'èhodìı hazǫǫ̀ goızì whehtsı̨, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, eyıts'ǫ tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa sìı hazǫǫ̀ goızì whehtsı̨. Hanìkò Adam ts'àdı ha wexıìzǫǫ sìı gǫ̀hłı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index