Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20

Abraham eyıts'ǫ Abımelek

1Abraham eyı nèk'e gots'ǫ naèhtła, Negev nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Kǫ̀ta nàke Kadesh eyıts'ǫ Shur gòyeh goge nàı̨dè. Kǫ̀ta Gerar ekǫ sìghaı̨waà ts'ǫ̀ nàı̨dè. 2Abraham ekǫ nàı̨dè ekò edets'èkeè Sarah ghǫ dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Sedè hǫt'e,” gòhdı. Eyıt'à Abımelek kǫ̀ta Gerar gha k'àowocho elı̨ı̨ sìı Sarah ìhchı ha yekàehɂà t'à wecheekeè gıts'ǫ̀ geèhchì. 3Hanìkò ı̨łè toò Abımelek nàwhetı̨ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Eyı ts'èko nıìchì t'à edeweè nehtsı̨ gha anet'ı̨. Eyı ts'èko hoet'ı̨ hǫt'e,” Nǫ̀htsı̨ yèhdı.

4Hanìkò Abımelek ı̨łaà Sarah t'àı̨tè-le t'à hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, ekǫ-le hots'èhtsı̨-le kò sı̨ eyıts'ǫ sets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ godıhoǫhtsı̨ ha nì? 5Abraham ededı̨ xàè, ‘Sedè hǫt'e,’ sèhdı, eyıts'ǫ Sarah ededı̨ sı, ‘Sı̨ı̨de hǫt'e,’ sèhdı. Eyıt'à t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıhwho-le xè hanì eghàlaıhdà hǫt'e. Ekǫ-le hòwhıhtsı̨ nıìle,” yèhdı.

6Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ dıı hayèhdı ghǫ nàwhetı̨, “Hęɂę, wek'èı̨zǫ-le t'à hanì eghàlaneedà wek'èehsǫ, eyıt'à sek'èch'a hołı̨ı̨ hoı̨htsı̨ ch'à anèhłà hǫt'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ t'asaweęlà-le anèhłà. 7Eyı ts'èko wedǫǫ̀ ts'ǫ̀ nawı̨ı̨chı. Wedǫǫ̀ nakwenàoɂǫǫ elı̨ t'à negha yahtı ha, hanì-ı̨dè ı̨da ha. Wedǫǫ̀ ts'ǫ̀ nawı̨ı̨chı-le nı̨dè nı̨ eyıts'ǫ nets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ nexè ełaàgede ha hǫt'e,” Nǫ̀htsı̨ yèhdı.

8K'omǫǫ̀dǫǫ̀ et'ıì Abımelek wecheekeè k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ gokàehɂà. Dànàhòwoo sìı hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ hadı ekò sıì geejı̨į̀ agejà. 9Eyıt'à Abımelek Abraham kayaı̨htı, hayèhdı, “Ayìıha ekǫ-le gots'ǫ̀ eghàlaneedà? Nets'ǫ̀ ekǫ-le hòwhıhtsı̨ nıìle hanìkò nı̨ sìı hołı̨ı̨ nechàa, sı̨ sek'e eyıts'ǫ sets'ǫ dǫ gık'e wheɂǫǫ̀ anelà. Hanì sets'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaı̨da ha-le ı̨lè. 10Ayìıha hanì gots'ǫ̀ eghàlaneedà?” yèhdı.

11Abraham yets'ǫ̀ hadı, “ ‘Dıı yeè nèk'e dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ ts'àgeejı̨-le t'à sets'èkeè wets'ıhɂǫ̀ ełaàsegèhwhı ha sǫnı,’ dehwhǫ ı̨lè. 12Sarah xàè sedè hǫt'e. Setà wetì hǫt'e, hanìkò semǫ wetì nıìle. Ts'eèzhǫ tł'axǫǫ̀ sets'èkeè whelı̨. 13Nǫ̀htsı̨ setà wets'ǫǫ̀ nats'eèhdeè agǫ̀ǫ̀là ekò Sarah dıı hawèehsı̨ ı̨lè, ‘Seghǫneę̀tǫ nı̨dè t'aa ts'ǫ̀ k'ets'edèe sìı nı̨ı̨de aht'e sį̀ı̨dı ha,’ wèehsı̨ ı̨lè,” Abraham yèhdı.

14Eyı tł'axǫǫ̀ Abımelek sahzǫ̀ą, ejıe, eyıts'ǫ dǫzhìı, ts'èko gıgha eghàlageedaa gı̨ı̨lı̨ ha sìı Abraham ghàı̨la, eyıts'ǫ wets'èkeè Sarah yeghǫı̨htı̨. 15Eyı tł'axǫǫ̀ Abımelek, Abraham ts'ǫ̀ hadı, “Įdaà nenakweè senèè wheɂǫ hǫt'e. Edı̨į̀ nàądè ha newǫǫ sìı nàądè,” yèhdı.

16Eyıts'ǫ Sarah ts'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ̀ ekǫ-le k'ehoɂa k'èxa nı̨ı̨de ı̨łè-lemì sǫǫ̀mba degoo weghàehłe ha. Eyı weghàà dǫ hazǫǫ̀ nexè aget'ı̨ı̨ sìı hojıì eghàlaneedà-le nek'ègeezǫ ha,” Sarah ts'ǫ̀ hadı.

17Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham yegha Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yaı̨htı t'à Abımelek, wets'èkeè eyıts'ǫ ts'èko gıgha eghàlageedaa sìı chekoa nègele gha k'aàt'ıì anagejà. 18Abımelek Abraham wets'èkeè nıìchı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ sìı Abımelek wets'èkeè eyıts'ǫ ts'èko eyıì-le yexè nàgedèe sìı gıza gǫ̀hłı̨ ha dìì agǫ̀ǫ̀là ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index