Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20:17

17Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham yegha Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yaı̨htı t'à Abımelek, wets'èkeè eyıts'ǫ ts'èko gıgha eghàlageedaa sìı chekoa nègele gha k'aàt'ıì anagejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index