Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21

Isaac wegǫ̀hłı̨

1Gots'ǫ̀ K'àowo, Sarah ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ t'à edeyatıì yeghàı̨ɂǫ k'ę̀ę̀ yets'ǫ̀ eghàlaı̨dà. 2Eyıt'à Abraham eneèko whelı̨ tł'axǫǫ̀ wets'èkeè Sarah hotıeda-le ajà xè yezaa nìı̨htı̨. Hotıì ekìıyeè k'e Nǫ̀htsı̨ hagode ha dı ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ agòjà. 3Abraham, Sarah yezaa nìı̨htı̨ı̨ sìı Isaac wìyeh ayį̀į̀là. 4Wezaa Isaac wegǫ̀hłı̨ gots'ǫ ek'èdı̨ dzęę̀ k'e Abraham wekwǫ̀ k'e nàyı̨ı̨t'a. Nǫ̀htsı̨ nàowo yeghàı̨ɂǫ k'ę̀ę̀ ayį̀į̀là. 5Abraham ı̨łèakw'eènǫ weghoò ekò wezaa Isaac wegǫ̀hłı̨.

6Sarah hadı, “Nǫ̀htsı̨ nàɂehdlò asį̀į̀là, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ eyı ghǫ gıìkw'oo sìı sexè nàgeedlò ha,” hadı. 7Eyıts'ǫ hadı, “Sarah chekoa eht'ò ayele ha sìı amìı Abraham ts'ǫ̀ hadı welì? Hanìkò eneèko whelı̨ tł'axǫǫ̀ wezaa nìı̨htı̨,” Sarah hadı.

Abraham, Hagar eyıts'ǫ weza Ishmael nagoèhɂà

8Sarah Isaac nìı̨htı̨ı̨ sìı nechà dèzhǫ xè bò ghǫ shètı̨į̀ ajà. Isaac bò ghǫ shètı̨į̀ ajà t'à Abraham yegha nàsı̨ whehtsı̨. 9Ekò k'e Sarah, Ishmael, Isaac k'adaawo yaɂı̨. (Egypt got'ı̨į̀ Hagar, Abraham wezaa Ishmael nìı̨htı̨ ı̨lè hǫt'e.) 10Eyıt'à Sarah, Abraham ts'ǫ̀ hadı, “Eyı ts'èko gogha eghàlaedaa sìı weza xè xàwı̨ı̨hɂà. Eyı ts'èko weza sìı seza xè t'asìı hazǫǫ̀ nets'ǫ sìı weghaelı̨ ha nıìle,” hadı.

11Ishmael Abraham weza ne t'à sıì wegha dìì. 12Hanìkò Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Eyı cheko eyıts'ǫ ts'èko negha eghàlaedaa sìı gıghǫ nànınewo-le. Nezaa Isaac ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ ha, eyıt'à Sarah dànèhdıı sìı k'èanet'e. 13Eyı ts'èko negha eghàlaedaa weza sìı nets'ǫ wegǫ̀hłı̨ ne t'à, wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ gǫ̀hłı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ yèhdı.

14K'omǫǫ̀dǫǫ̀ ts'ǫ̀et'ıì Abraham weghǫ shèts'ezhee deyèyı̨ı̨wa eyıts'ǫ tıwò yìı tı yı̨ı̨htł'ı, Hagar nayage gha yek'e nèyı̨ı̨wa, hanì dǫzhìa xè xàyeèhɂà. Ekìı-ka nèk'e Bersheba gòyeh ekǫ hok'èezǫ-le k'etło.

15Tı whìle agòjà ekò Hagar edeza gogho tł'a whetı̨į̀ ayį̀į̀là. 16Eyı gà taekw'eènǫ (300) gokè haı̨wa ts'ǫ̀ yahdaà dèè k'e dèhkwà, dıı hanıwǫ t'à, “Dǫzhìa sedaà ełaàwı ha segha dìì,” hanıwǫ. Ekǫ wheda xè etse hǫt'e.

17Hanìkò Nǫ̀htsı̨ eyı dǫzhìa etse yeèhkw'ǫ. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ yak'e gots'ǫ Hagar ts'ǫ̀ gode, hayèhdı, “Hagar nexè dàgòjà? Dı̨ı̨jı̨-le, dǫzhìa eyı whetı̨ı̨ xè etsee sìı Nǫ̀htsı̨ yeèhkw'ǫ hǫt'e. 18Dǫzhìa nıìtłaà awı̨ı̨le gà k'egòwı̨ı̨dı, wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ gǫ̀hłı̨ ha ne t'à,” yak'eet'ı̨į̀ yèhdı.

19Nǫ̀htsı̨ tı-xàewìı-k'è wegha wegoèht'į̀ ayį̀į̀là. Hagar ekǫ èhtła gà tıwò yìı tı dagoòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là gà edeza ghàtıı̨dì.

20Eyı dǫzhìa nechà dèzhǫ ekò Nǫ̀htsı̨ yexè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. Ekìı-ka nèk'e nàdeè ajà eyıts'ǫ k'į̀ t'à nezı̨į̀ eehtà k'èezǫǫ̀ ajà. 21Ekìı-ka nèk'e Paran nàde ekò wemǫ Egypt nèk'e gots'ǫ ts'èko yeghaį̀hchì.

Abraham eyıts'ǫ Abımelek ełexè yatı nàtsoo gèhtsı̨

22Ekìıyeè k'e k'àowocho Abımelek eyıts'ǫ yegha eghǫǫ-dǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo elı̨ı̨ Fıkol, Abraham ts'ǫ̀ hagedı, “Nǫ̀htsı̨ t'asìı hazǫǫ̀ t'à nexè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. 23Eyıt'à jǫ Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ sexè yatı nàtsoo nehtsı̨. Sets'ǫ̀ hoìla hoı̨htsı̨ ha-le, seza sı eyıts'ǫ ı̨daà gòı̨ɂà nı̨dè sets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sı gıts'ǫ̀ hoìla hoı̨htsı̨ ha-le sìı̨dıì, sexè yatı nàtsoo nehtsı̨. Jǫ gonèk'e xàhtǫ lanì nàądè t'à dànì nets'ǫ̀ sedzeè eteèɂı̨ k'ę̀ę̀ nı̨ sı sets'ǫ̀ nedzeè eteèɂı̨ welè,” yèhdı.

24Abraham gots'ǫ̀ hadı, “Eyı gha yatı nàtsoo naxıxè whıhtsı̨ hǫt'e,” gòhdı.

25Eyıts'ǫ Abımelek wecheekeè tık'è goghǫ negıìchì ı̨lèe sìı t'à Abraham, Abımelek ts'ǫ̀ goı̨de. 26Hanìkò Abımelek yets'ǫ̀ hadı, “Amìı ayį̀į̀làa sìı wek'èehsǫ nıìle. Sets'ǫ̀ haı̨dı-le ts'ıhɂǫ̀ dıı dzęę̀ k'e k'ǫąt'a wek'èhoèhzà,” yèhdı.

27Eyıt'à Abraham, sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe Abımelek ghàı̨la, eyıt'à ełexè nàowo gèhtsı̨. 28Abraham sahzǫ̀ą hazǫǫ̀ ts'ǫ sahzǫ̀ązaa łǫ̀hdı̨ whatsǫǫ̀ nègòǫwa ekò, 29Abımelek yets'ǫ̀ hadı, “Eyı sahzǫ̀ązaa łǫ̀hdı̨ whatsǫǫ̀ nègı̨ı̨waa sìı dànìghǫ anehɂı̨?” yèhdı.

30Abraham yets'ǫ̀ hadı, “Dıı sahzǫ̀ązaa łǫ̀hdı̨ sìı negha welè. Eyı weghàà dıı tık'è gòɂǫǫ sìı sı̨ wegha dèè xàehgè hǫt'e wek'èhoedzǫ ha t'à,” yèhdı.

31Eyıt'à eyı dǫ nàke ełexè yatı nàtsoo gèhtsı̨ t'à eyı dèè gòɂǫǫ sìı Bersheba gòyeh adlà.

32Bersheba nèk'e nàowo hòèlı̨ tł'axǫǫ̀ k'àowocho Abımelek eyıts'ǫ yegha eghǫǫ-dǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo elı̨ı̨ Fıkol, Fılıstea nèk'e ts'ǫ̀ nageèhde. 33Abraham, Bersheba nèk'e ts'ı “tamarısk” ekǫ dehshe gha dèè k'e nàyı̨ı̨hgè. Ekǫ t'aa welǫ whìle ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ xàyaı̨htı. 34Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham, Fılıstea nèk'e whaà gots'ǫ̀ nàı̨dè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index