Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:24

24Nahor wets'èkeè dek'aɂį̀ whedaa sìı Reyumah wìyeh. Ededı̨ sı weza gǫ̀hłı̨: Tabah, Gaham, Tahash, eyıts'ǫ Makah gìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index