Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:6

6Abraham kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ gha tso nıį̀wa gà weza nayage gha yek'e nèyı̨ı̨wa. Ededı̨ t'aa kwetǫ yìı kǫ̀kwıì eyıts'ǫ beh k'ele. Nàke geet'eè ı̨daà nagıadè ekò,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index