Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:7

7Isaac edetà ts'ǫ̀ hadı, “Età.”

“Seza, ayìı?” Abraham yèhdı.

“Kǫ̀kwıì eyıts'ǫ tso k'ets'ele hanìkò Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ sahzǫ̀ązaa k'ets'eehk'ǫ̀ ha sìı welaedì?” edetà èhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index