Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23

Sarah ełaı̨wo

1Sarah ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-naènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (127) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. 2Kanan nèk'e kǫ̀ta Kırat-Arba ekǫ ełaı̨wo (eyı kǫ̀ta dıì Hebron gòyeh). Abraham sıì wegha dìì t'à yeghǫ ı̨ı̨tsè.

3Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham wets'èkeè wekw'ǫǫ̀ gà gots'ǫ nıìtła. Het got'ı̨į̀ eyı nàgedèe ts'ǫ̀ gode ha gots'ǫ̀ èhtła, 4hagòhdı, “Xàhtǫ lanì naxıta nàhdè hǫt'e. Dèè mǫ̀hdaa naxıghǫ nàıhdì, sets'èkeè ełaı̨woo sìı wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ ha t'à,” gòhdı.

5Het got'ı̨į̀ Abraham ts'ǫ̀ hagedı, 6“K'àowo, goį̀kw'o. Nı̨ sìı k'àowodeè gota nàdèe anet'e. Kwe yìı dǫkw'ǫǫ̀ k'è gòlaa denahk'e nezı̨ı̨ sìı yìı nets'èkeè wekw'ǫǫ̀ nìı̨htį̀. Gots'ǫ dǫkw'ǫǫ̀ whelaa k'è neewǫ nı̨dè į̀le nèts'edı ha nıìle,” gedı.

7Eyıt'à Abraham nıìtła gà Het got'ı̨į̀ gots'ǫ̀ edenı ts'ǫ̀ ı̨zhıì adììdlà, 8hagòhdı, “Sets'èkeè jǫ wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ ha seahwhǫ nı̨dè seàhkw'ǫ. Zohar weza Efron segha wets'ǫ̀ goahde. 9Kwe yìı gòɂǫǫ Makpelah gòyeh sìı wedèè welǫ wheɂǫ hǫt'e. Eyı weghǫ naehdì ha dehwhǫ. Sèot'ı̨ eyı gıkw'ǫǫ̀ whela ha dehwhǫ t'à eyı dèè weghǫ naehdì ha segha weahkè,” Abraham gòhdı.

10Ekìıyeè k'e Efron dǫ nı wheda ı̨lè. Het got'ı̨į̀ kǫ̀ta goyagoòɂàa-k'è ełègehdè gha eyı nègı̨ı̨dee sìı hazǫǫ̀ gıdaà Abraham ts'ǫ̀ hadı, 11“K'àowo, seı̨hkw'ǫ. Eyı dèè neghàehɂà ha, eyıts'ǫ kwe weyìı gòɂǫǫ sı neghàehɂà ha. Sèot'ı̨ hazǫǫ̀ gıdaà eyı neghàehɂà ha. Nets'èkeè ełaı̨woo sìı wekw'ǫǫ̀ nìı̨tį̀,” yèhdı.

12K'achı̨ Abraham ekǫ got'ı̨į̀ gots'ǫ̀ edenı ts'ǫ̀ ı̨zhıì adììdlà. 13Hazǫǫ̀ godaà Efron ts'ǫ̀ hadı, “Seı̨hkw'ǫ ha sìghà. Dèè dàtłǫ sǫǫ̀mba elı̨ı̨ sìı k'èxa neghǫ nàehdì ha. Wek'èxa sesǫǫ̀mbaà į̀hchı, hanì-ı̨dè ekǫ sets'èkeè wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ ha,” Abraham yèhdı.

14Efron, Abraham ts'ǫ̀ hadı, 15“K'àowo, seę̀hkw'ǫ. Eyı dèè dı̨akw'eènǫ (400) sǫǫ̀mba degoo elı̨ hǫt'e, hanìkò į̀łah gogha eyı ayìı welè? Nets'èkeè wekw'ǫǫ̀ nìı̨htį̀,” Efron yèhdı.

16Abraham, Efron dàtłǫ sǫǫ̀mba dıı sìı k'ę̀ę̀ ayį̀į̀là. Dàtłǫ sǫǫ̀mba elı̨ı̨ sìı dǫ hazǫǫ̀ godaà yets'àɂeèhdì. Nàedìı-dǫǫ̀ gık'ę̀ę̀ t'asìı wedaedaa sìı k'ę̀ę̀ dı̨akw'eènǫ (400) sǫǫ̀mba degoo yets'àɂeèhdì.

17-18Eyıt'à kǫ̀ta goyagoòɂàa k'è Het got'ı̨į̀ hazǫǫ̀ gınadąą̀ dèè Makpelah gòyeh Mamer nèk'e gà gòɂǫǫ Efron wedèè ı̨lèe sìı enı̨htł'è k'e Abraham wets'ǫ hǫt'e dek'enègı̨ı̨tł'è. Eyı dèè, kwe yìı gòɂǫǫ, eyıts'ǫ ts'ı dehshee hazǫǫ̀ Abraham wets'ǫ elı̨į̀ adlà. 19Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham eyı kwe yìı gòɂǫǫ yìı edets'èkeè Sarah wekw'ǫǫ̀ nìı̨htǫ. Kanan nèk'e dèè Makpelah gòyeh k'e gòɂǫ, Mamer nèk'e gà nıwà-le (kǫ̀ta Hebron gà nıwà-le). 20Eyıt'à Het got'ı̨į̀ eyı dèè eyıts'ǫ kwe yìı gòɂǫǫ sìı Abraham wets'ǫ dǫkw'ǫǫ̀ whelaa k'è gòɂǫǫ dek'enègı̨ı̨tł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index