Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:17-18

17-18Eyıt'à kǫ̀ta goyagoòɂàa k'è Het got'ı̨į̀ hazǫǫ̀ gınadąą̀ dèè Makpelah gòyeh Mamer nèk'e gà gòɂǫǫ Efron wedèè ı̨lèe sìı enı̨htł'è k'e Abraham wets'ǫ hǫt'e dek'enègı̨ı̨tł'è. Eyı dèè, kwe yìı gòɂǫǫ, eyıts'ǫ ts'ı dehshee hazǫǫ̀ Abraham wets'ǫ elı̨į̀ adlà. 19Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham eyı kwe yìı gòɂǫǫ yìı edets'èkeè Sarah wekw'ǫǫ̀ nìı̨htǫ. Kanan nèk'e dèè Makpelah gòyeh k'e gòɂǫ, Mamer nèk'e gà nıwà-le (kǫ̀ta Hebron gà nıwà-le).

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index