Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:19

19Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham eyı kwe yìı gòɂǫǫ yìı edets'èkeè Sarah wekw'ǫǫ̀ nìı̨htǫ. Kanan nèk'e dèè Makpelah gòyeh k'e gòɂǫ, Mamer nèk'e gà nıwà-le (kǫ̀ta Hebron gà nıwà-le).

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index