Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:4

4hagòhdı, “Xàhtǫ lanì naxıta nàhdè hǫt'e. Dèè mǫ̀hdaa naxıghǫ nàıhdì, sets'èkeè ełaı̨woo sìı wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ ha t'à,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index