Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:6

6“K'àowo, goį̀kw'o. Nı̨ sìı k'àowodeè gota nàdèe anet'e. Kwe yìı dǫkw'ǫǫ̀ k'è gòlaa denahk'e nezı̨ı̨ sìı yìı nets'èkeè wekw'ǫǫ̀ nìı̨htį̀. Gots'ǫ dǫkw'ǫǫ̀ whelaa k'è neewǫ nı̨dè į̀le nèts'edı ha nıìle,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index